Ydelser fra KIMS DESIGN
Medfører kundens forhold, at KIMS DESIGN ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, er KIMS DESIGN berettiget til overfor kunden at erklære ydelsen leveret, og KIMS DESIGN har derefter krav på at oppebære fuldt vederlag fra kunden.

Webhoteller fra KIMS DESIGN administreres og vedligeholdes af KIMS DESIGN, med mindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser
Medmindre andet er aftalt eller fremgår af faktura, skal beløbet overføres til oplyste konto på faktura.

Betaler kunden ikke til en i forvejen fastsat forfaldstid, er KIMS DESIGN berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Alle webhotel pakker hos KIMS DESIGN er på 12 måneders forudbetalt løbetid med mindre andet er aftalt. Dermed bestilles og betales der for en samlet periode på 12 måneder.

Ansvarsbegrænsning
KIMS DESIGN er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført kunden ved kundens anvendelse af KIMS DESIGN´s produkter. Det gælder bl.a. kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser, mangelfuld betjening, uoverensstemmelser mellem produktet og kundens hardware og øvrige software. KIMS DESIGN er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data på kundens, tredjemands eller KIMS DESIGN´s internetservere.

KIMS DESIGNS fraskriver sig tillige ansvaret for indholdet af informationer, som kunden modtager eller afgiver på Internettet. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af informationer.

Kundens ansvar
Kunden påtager sig at friholde KIMS DESIGN for ethvert krav fremsat mod KIMS DESIGN foranlediget af kundens brug eller misbrug af KIMS DESIGN´s produkter. Dette omfatter tillige immaterielle krænkelser, strafbare handlinger og undladelser.

Aftalers opsigelse og ophør
For indgåede løbende aftaler og tilknyttede ydelser gælder et opsigelsesvarsel for kunden og KIMS DESIGN på 4 måneder ved udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt. Ved opsigelse af bl.a.: webhotel godtgøres ubenyttede dele af leje perioden ikke.
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftale er KIMS DESIGN berettiget til uden yderligere varsel, at opsige aftalen, og kræve sit tab og eventuelle udestående fordringer betalt straks.

Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.: kundens manglende betaling af forfaldne beløb, kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de af aftalen omhandlede ydelser samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for brug af Internettet, overtrædelse af nærværende forretningsbetingelsers bestemmelser om konkurrence, kundens uretmæssige brug af KIMS DESIGN´s eller tredjemands immaterielle rettigheder, kundens konkurs, betalingsstandsning, indledning af forhandling om tvangsakkord, død m.v.